Voorwaarden serviceabonnementen | Pranger-Rosier

Voorwaarden serviceabonnementen

Voorwaarden voor serviceabonnementen Pranger-Rosier:

-  Bij een combinatie-abonnement voor een cv-ketel met een indirect gestookte luchtverwarmer of een Hybride
   warmtepompsysteem
kunnen wij een korting aanbieden tot 50% voor het tweede toestel.

-  Voor alle abonnementen: Per storingsmelding wordt een basistarief (voorrijkosten) à € 54,75 in rekening gebracht.

-  Bedragen in prijstabel zijn per maand.

-  Entreebeurt bij een voor ons onbekend toestel: € 78,50 inclusief onderhoudsbeurt. Indien er onderdelen vervangen
   moeten worden, worden deze kosten op regiebasis gefactureerd (uurloon en materialen).

-  Een voor ons onbekend toestel, is een toestel waarbij 18 maanden of langer geen onderhoud is uitgevoerd door
   Pranger-Rosier of Otte Installaties.

-  Prijzen per 01-01-2024 incl. BTW, wij behouden ons het recht voor deze prijzen te indexeren aan de hand van de
   economische ontwikkelingen.

-  Voor de Waddeneilanden gelden afwijkende voorwaarden, bepalingen en tarieven.

-  Betaling abonnement eenmaal per jaar (vooraf).

-  Betaling alle kosten via automatische incasso.

-  Onderhoudsfrequentie: gemiddeld 24 maanden. De eerste onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd tussen 18 en 24
   maanden na ingangsdatum contract.

-  Buiten het stookseizoen en mits een storing geen schadelijke gevolgen heeft, wordt een storingsmelding buiten
   kantoortijden de volgende dag binnen kantoortijden afgehandeld.

-  Een service-abonnement wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd
   met een periode van één jaar, totdat de cv-ketel de ouderdomsgrens heeft gehaald. Voor abonnement Platina is
   deze ouderdomsgrens 7 jaar voor Goud 10 jaar, voor Zilver is deze 15 jaar.

-  Bij overschrijding van de ouderdomsgrens wordt het abonnement automatisch gewijzigd in de eerstvolgende
   abonnementsvorm.

-  Ingangsdatum eerste dag opvolgende maand na dagtekening.

-  Beëindiging van het onderhoudscontract dient schriftelijk te worden doorgegeven, wij hanteren hiervoor een
   opzegtermijn van 1 kalendermaand.

-  Pranger-Rosier Installaties behoudt zich het recht voor een abonnementsvorm te weigeren in verband met de
   staat van de apparatuur.

-  Abonnement Platina is alleen mogelijk indien randapparatuur van hetzelfde bouwjaar is als de ketel.

-  Onder "materialen" bij de abonnementen Goud en Platina wordt verstaan: materialen binnen de toestelbehuizing.

-  Onder randapparatuur wordt verstaan: expansievat, overstortventiel, inlaatcombinatie en thermostaat, allemaal
   mits goed bereikbaar en in nabijheid van de ketel. Radiatoren, kranen, ontluchters, leiding-/kanaalwerk (incl.
   appendages), vloerverwarming en rookgasafvoer vallen niet binnen het service-abonnement.

-  Reparaties/storingen aan randapparatuur vallen niet binnen contractvorm Brons, Zilver en Goud.

-  Materiaalkosten bij storingen welke binnen contractvorm Platina en Goud vallen mogen niet meer bedragen
   dan de dagwaarde van de betreffende installatie.

-  Schade door oneigenlijk gebruik, blikseminslag, bevriezing en uitval nutsvoorzieningen valt niet onder het
   serviceabonnement.

-  Bijvullen, ontluchten en resetten van de installatie valt niet onder het service-abonnement.
-  Uitvoering van werkzaamheden door derden buiten de (fabrieks)garantie, alsmede het huren van materieel
   voor het verkrijgen van toegang tot installaties of delen daarvan, valt niet onder het serviceabonnement.

-  Chemisch reinigen, verwijderen van kalk en vervangen van anodes vallen niet onder het serviceabonnement.

-  Service-abonnement is niet mogelijk voor ketel waar asbest in is verwerkt.

-  Service-abonnement is niet mogelijk voor toestellen waarvoor onderdelen niet voorradig of binnen een redelijke
   termijn leverbaar zijn.

-  Serviceabonnement is niet mogelijk voor uitzonderlijke types toestellen.

-  Deze serviceabonnementen zijn van toepassing op verbrandingstoestellen niet groter dan 45 kW en
   warmtepompen en airco's met een CO2-equivalent kleiner dan 5 ton. Voor grotere toestellen maken wij graag
   een aanbieding op maat.
   CO2-equivalent = GWP getal koelmiddel x inhoud koelmiddel.

-  Tarieven voor koelinstallaties (airco’s) zijn van toepassing op single- en multisplit systemen tot 7,5kW met een
   maximum van 3 binnenunits.

-  Het verrichten van STEK-handelingen en levering van koudemiddelen vallen niet onder het
   serviceabonnement.

-  De verwerkingskosten en gebruik van apparatuur welke benodigd zijn om aan de CO-wetgeving (gasketelwet)
   te voldoen zijn meegenomen in onze abonnementstarieven.

-  In alle gevallen welke niet in deze voorwaarden zijn beschreven zijn de Algemene Voorwaarden voor
   Onderhouds- en Service-abonnementen voor Woninginstallaties van branchevereniging Techniek Nederland
   van toepassing. Deze kunt u hieronder in pdf-formaat downloaden.